W przypadku spółek osobowych takich jak: spółka jawna, partnerska czy komandytowa, do powstania podmiotu wymagane jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku spółek kapitałowych, do których zalicza się spółka z o.o. -mianowicie podmiot powstaje już z chwilą zawarcia umowy jako tzw. spółka z o.o. w organizacji. Nie oznacza to jednak, że rejestracja spółki z o.o. nie jest obowiązkowa - konieczne jest złożenie odpowiedniego zgłoszenia w terminie 6 miesięcy od zawiązania spółki. Do tego czasu możliwym jest jednak podjęcie działalności gospodarczej.

Spółka w organizacji posiada podmiotowość prawną, zatem może uczestniczyć w obrocie gospodarczym (być podmiotem praw i obowiązków). Reprezentowana jest przez zarząd lub pełnomocnika powołanego na mocy jednomyślnej uchwały wspólników. Osoby działające ponoszą ze spółką solidarną odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania, a zostają z niej zwolnieni z chwilą zatwierdzenia ich czynności przez zarząd (już po rejestracji). Również wspólnicy spółki z o.o. w organizacji mogą ponosić odpowiedzialność za jej zobowiązania, przy czym jest ona ograniczona do niewniesionej części wkładu na pokrycie obejmowanych udziałów. 

Kwestia odpowiedzialności za zobowiązania podmiotu w organizacji jest niezwykle istotna z punktu widzenia wierzyciela, który powinien mieć świadomość do kogo należy kierować ewentualne roszczenia. Z tego też względu przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują obowiązek posługiwania się dopiskiem "w organizacji" w firmie spółki działającej na omawianych zasadach. W takich sytuacjach kancelaria prawna może służyć poradą przy ewentualnych wątpliwościach co do kierowanych roszczeń.

Spółka z o.o. w organizacji funkcjonuje do czasu wpisania podmiotu do rejestru, uzyskania odmowy rejestracji, albo upływu 6-miesięcznego terminu na zgłoszenie do KRS. Profesjonalna obsługa prawna może okazać się niezbędna na dalszym etapie działalności, stanowiąc istotne wsparcie przedsiębiorstwa.

Rejestrując spółkę warto także skonsultować się z kancelarią prawną w sprawie RODO. RODO to nowa ustawa zaostrzająca procedury przechowywania i przetwarzania danych. Niezastosowanie się do RODO może grozić poważnymi konsekwencjami.